Πώς μπορώ να γίνω μέλος

Όπως ορίζει το Άρθρο 4 του καταστατικού της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

  1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν υγειονομικοί, αλλά και επιστήμονες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης Νέου Μέλους και να προταθεί από δυο τουλάχιστον τακτικά μέλη. Η ολοκλήρωση της εγγραφής στην εταιρεία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπετε, εισδοχή μέλους κατά τον τελευταίο μήνα πριν τις αρχαιρεσίες.

  1. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και στην οικονομική ενίσχυσή της ή έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Τα επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ., αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται.